ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Ομίλου με την επωνυμία
«ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ»

ΑΡΘΡΟ 1
Επωνυμία-Εδρα-Σκοπός

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμ. του Α.Κ. και των διατάξεων του Ν. 2725/1999, ιδρύεται αθλητικό Ομίλου, με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ», με τον διακριτικό τίτλο «Ν.Ο.Λ.», με έδρα το Λαγονήσι Αττικής και σκοπό την αθλητική και πολιτιστική δραστηριοποίηση των μελών του, με κάθε νόμιμο μέσον, την ανάπτυξη πνεύματος αγάπης και αλληλεγγύης προς την θάλασσα, την διάδοση και προαγωγή των ναυτικών αθλημάτων στους νέους, την εθελοντική προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της εθελοντικής θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης και την παροχή ευκολιών για φύλαξη και συντήρηση των ιδιοκτητών σκαφών των μελών του.

2. Ο σκοπός του Ομίλου επιτυγχάνεται με την δημιουργία και λειτουργία αντίστοιχων τμημάτων, των ναυτικών αθλημάτων, με απόλυτο στόχο και σκοπό την συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του Ομίλου, για να συμμετάσχουν σε ναυταθλητικούς αγώνες.

3.Στο εν λόγω Ομίλου, λειτουργούν τμήματα:

α) Ιστιοπλοΐας (κλειστού Ολυμπιακού Τριγώνου και ανοιχτής θαλάσσης).
β) Ιστιοσανίδας (Surfing)
γ) Κωπηλασίας (σκίφ και κανώ)
δ) Αυτοδυτών
ε)Τμήμα εθελοντικής θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης
στ) Κολύμβησης
ζ) Θαλασσίου σκι
η)Τμήμα εθελοντικής προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος
θ) Υδατοσφαίρισης και
ι) Ερασιτεχνικής αλιείας

Είναι όμως δυνατόν με απόφαση του Δ.Σ. να ιδρύονται και άλλα τμήματα αναγνωρισμένων ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων ή να καταργούνται υφιστάμενα τμήματα.

4. Ο όμιλος είναι ανεξάρτητος και δεν μπορεί να τελεί σε οποιαδήποτε σχέση υποτέλειας ή εξάρτησης προς οποιονδήποτε πολιτικό ή κομματικό φορέα είτε προς άλλο ομίλου ή οργάνωση, τοπικού ή πανελλήνιου χαρακτήρα. Δεν μπορεί να προπαγανδίζει υπέρ τους ούτε να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σας εκδηλώσεις τους, εκτός από τις εκδηλώσεις άλλον αθλητικών σωματείων.

5. Με απόφαση της Γ.Σ. επιτρέπεται η συγχώνευση του Ομίλου μόνο με άλλο αθλητικό ομίλου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, με την ίδρυση νέου ομίλου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν και ορίζονται από την αθλητική νομοθεσία.

6. Η σφραγίδα του Ομίλου είναι στρογγυλή, φέρει κυκλικά την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ», διαγώνια το έτος ιδρύσεως του σωματίου «2007» και εκατέρωθεν αυτού, ως έμβλημα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΤΩΝ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Τα Μέλη του Ομίλου είναι τακτικά.

2. Ο αριθμός των μελών του Ομίλου είναι απεριόριστος. Η είσοδος νέων μελών στο ομίλου είναι πάντοτε επιτρεπτή. Η ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση, δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται. Τα μέλη του Ομίλου είναι μεταξύ τους ίσα και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

3. Ως μέλος μπορεί να εγγραφεί στον όμιλο οποιοδήποτε άτομο, ανεξάρτητα από το φύλο, το επάγγελμα, ή την ιδιότητα του, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, υστέρα από έγγραφη αίτηση του προς το Δ.Σ. του ομίλου, καταβάλλοντος ταυτόχρονα την εισφορά που ορίζεται στο άρθρο 7 αυτού του καταστατικού. Η αίτηση για εγγραφή που καταχωρείται στο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του ομίλου, πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη πρόταση δυο (2) μελών του Ομίλου και από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις του επόμενου εδαφίου. Η έγγραφη πρόταση των δυο (2) μελών δεν είναι αναγκαία προκειμένου περί εγγραφής αθλητών του Ομίλου που έχουν επιτύχει 1η μέχρι και 8η νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ή 1η μέχρι και 3η νίκη σε μεσογειακούς, βαλκανικούς ή πανελλήνιους αγώνες.

4. Μέλος του Ομίλου δεν μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε εμπίπτει στις απαγορεύσεις του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα ή στις απαγορεύσεις που τυχόν θα θεσπιστούν με άλλη μελλοντική διάταξη.

5. Το Δ.Σ. του Ομίλου είναι υποχρεωμένο, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της υποβολής της αίτησης, να γνωστοποιήσει έγγραφα στον ενδιαφερόμενο την απόφασή του για την αποδοχή ή για την τυχόν απόρριψη της αίτησης του και τη μη εγγραφή του ως μέλους του ομίλου. Η απόφασή του είναι, πάντοτε, γραπτή και πλήρως αιτιολογημένη. Η τυχόν παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εγγραφή του ενδιαφερόμενου, ως μέλους του ομίλου, από την εξηκοστή μέρα μετά την υποβολή της αίτησης του για εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος του Δ.Σ., είναι υποχρεωμένος να εκδώσει πράξη διαπιστωτική της παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας και της αυτοδίκαιης εγγραφής του ενδιαφερόμενου ως μέλους του ομίλου.

6. Τα μέλη, τα οποία έχουν καταβάλει τις εισφορές τους στο όμιλο, συμμετέχουν στις Γ.Σ., έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου σε αυτές και, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Ομίλου μετέχοντας στις σχετικές αρχαιρεσίες, κατ’ εξαίρεση κατά την πρώτη ψηφοφορία για την ανάδειξη του Δ.Σ. δύναται να είναι υποψήφιοι από τα ιδρυτικά μέλη.

7. Τα μέλη υποχρεούνται: α) να καταβάλλουν τακτικά τις συνδρομές τους προς το ομίλου, β) να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και γ) να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τους κανονισμούς του ομίλου.

8. Κάθε μέλος του Ομίλου που έχει αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, μπορεί να οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ομίλου ως αντιπρόσωπος του ομίλου, ο οποίος θα συμμετάσχει στη συνέλευση και στις εκλογές στη Διοίκηση των Αθλητικών Ενώσεων ή της Αθλητικής Ομοσπονδίας, όπου μετέχει ο ομίλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 14 και 24 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.

9. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου μέλους, με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ή τουλάχιστον δέκα (10) μελών του ομίλου, σε πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο ομίλου ή στον αθλητισμό. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

1. Αθλητές του ομίλου, είναι οι εν ενεργεία αθλητές που ανήκουν σε οποιοδήποτε από τα τμήματα που λειτουργούν.

2. Ως αθλητής μπορεί να ενταχθεί στο ομίλου οποιοδήποτε άτομο, ανεξάρτητα από το φύλο, το επάγγελμα ή την ιδιότητά του, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς και η πρακτική για κάθε άθλημα, όσον αφορά την ηλικία. Για τους ανήλικους μέχρι και δεκατεσσάρων (18) χρόνων, προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του αθλητή του ομίλου, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων ή του επιτρόπου ή του κηδεμόνα καθώς και η προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού από εγκεκριμένο κρατικό φορέα.

3. Οι αθλητές του Ομίλου δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν τα όργανα του Ομίλου ούτε να εκλέγονται σε αυτά. Δεν μπορούν να μετέχουν, εκπροσωπώντας τον ομίλου, σε ενώσεις, συνδέσμους ή ομοσπονδίες στις οποίες από το Νόμο υπάγεται ο όμιλος. Το δικαιώματα αυτά αποκτούν οι αθλητές, όταν αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους, κατά τη διαδικασία του προηγουμένου άρθρου.

4. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του ομίλου αφού παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.2725/1999 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

5. Οι αθλητές του ομίλου, μπορούν να αντιπροσωπεύονται στις Γ.Σ. του ομίλου, εκλέγοντας ένα αντιπρόσωπό τους για κάθε αθλητικό τμήμα. Ο εκπρόσωπος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας που προβλέπεται κάθε φορά από τον Νόμο ή από αυτό το καταστατικό, έχει δικαίωμα λόγου στη Γ.Σ. αλλά δεν μετέχει στην ψηφοφορία.

6. Οι αθλητές, είναι υποχρεωμένοι, εφ’ όσον οριστούν από τον τεχνικό (προπονητή) του τμήματός τους, να συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες του Ομίλου και της ομάδος στην οποία αθλούνται, εκτός αν συντρέχει εύλογο κώλυμα ή λόγος ανώτερης βίας. Είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις υποδείξεις ή απόφασης του Δ.Σ. και της Γ.Σ. του ομίλου, του προπονητή τους και του Γενικού Έφορου αθλημάτων, καθώς και του συναθλητή τους που εξέλεξαν ως αρχηγό της ομάδας τους, πάντα όσον αφορά την αθλητική τους δραστηριότητα. Για κάθε θέμα που αφορά το τμήμα στο οποίο αθλούνται (παράπονα, αιτήματα, προτάσεις) απευθύνονται στο Γενικό Έφορο αθλημάτων ο οποίος ιεραρχικά ενημερώνει το Δ.Σ. για τις περεταίρω ενέργειες.

ΑΡΘΡΟ 4
Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΥΤΟΥ -ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

1. Διαγράφονται από το μητρώο των μελών του Ομίλου εκείνα τα μέλη και από το μητρώο αθλητών του Ομίλου εκείνοι οι αθλητές του ομίλου, που η συμπεριφορά τους είναι ανάρμοστη και δεν συμβαδίζει με τον σκοπό του Ομίλου και όσα ορίζονται σ’ αυτό το καταστατικό και γενικότερα θίγει το ήθος, την αξιοπρέπεια και τη φήμη του ομίλου. Για την διαγραφή απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ομίλου, υποκείμενη σε τελική έγκριση από τη Γ.Σ., αφού προηγούμενα κληθεί ο ενδιαφερόμενος, σε απολογία ενώπιον του Δ.Σ. Η κλήση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο, πριν από οχτώ (8) μέρες,

2. Σε διαγραφή υπόκεινται, επίσης, όσα μέλη καθυστερούν την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους απέναντι στον όμιλο, για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών, ειδοποιούμενα έγγραφα από τον Ταμία του Δ.Σ., μία (1) εβδομάδα πριν την επικείμενη διαγραφή τους. Και για την περίπτωση αυτή, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., υποκείμενη σε τελική έγκριση από την Γ.Σ., χωρίς, όμως, να τηρείται η διαδικασία της κλήσης του ενδιαφερόμενου σε απολογία.

3. Τα μέλη του Ομίλου αποβάλλουν αυτοδίκαια την ιδιότητα τους, όταν συντρέξει στο πρόσωπο τους κάποιο από τα κωλύματα που ορίζονται στο άρθρο 3 § 1 έως και 6 Ν. 2725/1999 όπως αυτός ισχύει σήμερα. Το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνώση της συνδρομής του κωλύματος, εκδίδει πράξη διαπιστωτική, της έκπτωσης του μέλους.

4. Εκτός από τους παραπάνω λόγους, τα μέλη και οι αθλητές του Ομίλου μπορούν να διαγραφούν από το αντίστοιχο μητρώο μελών ή αθλητών του ομίλου, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος ή υποπίπτουν σε πειθαρχικό παράπτωμα και μόνο ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.

5. Ως πειθαρχικά παραπτώματα χαρακτηρίζονται :

α) η ανυπακοή και απειθαρχία στις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.
β) η εξύβριση μέλους του Ομίλου ή του Δ.Σ.
γ) ο διαπληκτισμός ή η χειροδικία κατά των αθλητών ή κατά του διαιτητή αγώνος.
δ) η επίδειξη στους αθλητικούς χώρους συμπεριφοράς που δεν συμβαδίζει με το φίλαθλο πνεύμα.
ε) επίδειξη συμπεριφοράς που αντίκειται στις αρχές, και στις επιδιώξεις του ομίλου.

6. Εξαιρετικά, αθλητές που αδικαιολόγητα αποφεύγουν τη συμμετοχή τους στις αθλητικές δραστηριότητες του Ομίλου υπόκεινται σε πρόσκαιρο ή διαρκή αποκλεισμό από τις δραστηριότητες, γενικά, του ομίλου, μέχρι ένα (1) έτος, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και αφού προηγούμενα τηρηθεί η παραπάνω οριζόμενη διαδικασία της κλήσης σε απολογία. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. δεν υπόκεινται στην έγκριση της Γ.Σ. Ο ενδιαφερόμενος, όμως, μπορεί, μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του Δ.Σ., να προσφύγει κατά της απόφασης αυτής στη Γ.Σ., η οποία συγκαλείται άμεσα από το Δ.Σ.

7. Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από τον όμιλο με δική τους πρωτοβουλία. Η αποχώρηση γνωστοποιείται στο Δ.Σ. έγγραφα, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

8. Οι αθλητές του Ομίλου μπορούν να αποχωρήσουν μόνο με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Νόμου για τις μεταγραφές και τις αποδεσμεύσεις των αθλητών.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Τα μέλη και οι αθλητές που διαγράφηκαν ή αποχώρησαν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, μπορούν να γίνουν πάλι μέλη ή, αντίστοιχα, αθλητές του ομίλου, ύστερα από έγγραφη αίτησή τους, απευθυνόμενη στο Δ.Σ., συνοδευόμενη από πρόταση δεκαπέντε (15) μελών του ομίλου, το οποίο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ, του ομίλου, στην οποία θα συζητηθεί η αίτηση και η οποία θα αποφασίσει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης για επανεγγραφή. Τα μέλη που διαγράφηκαν εξ αιτίας της καθυστέρησης συνδρομών, αυτοδίκαια επανακτούν την ιδιότητα του μέλους, χωρίς άλλη διαδικασία, αμέσως μόλις καταβάλουν όλα τα οφειλόμενα ποσά, πριν και μετά τη διαγραφή τους, μέχρι την καταβολή.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Πόρους του Ομίλου συνιστούν:

α) οι τακτικές συνδρομές των μελών και οι τυχόν έκτακτες εισφορές τους καθώς και τα έσοδα από την παροχή διευκολύνσεων για τη φύλαξη και συντήρηση των ιδιωτικών σκαφών
β) οι κρατικές ή δημοτικές επιχορηγήσεις
γ) οι προσφερόμενες από τρίτους οικονομικές ενισχύσεις και η διενέργεια λαχειοφόρων αγορών
δ) οι δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοτήματα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κάθε άλλος τρόπος κτήσης που προέρχεται από νόμιμη αιτία, αφού ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες και εφόσον δεν υποχρεώνεται ο όμιλος σε ενέργειες που είναι αντίθετες, στους σκοπούς του. Ο ,όμιλος αποδέχεται τις τυχόν κληρονομιές, πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.
ε) το αντίτιμο της προσφερόμενης υπηρεσίας για την εκμάθηση αθλημάτων, που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή, ο όμιλος έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.
στ) τα έσοδα από τα εισιτήρια των αγώνων
ζ) το έσοδα από συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αφού τηρηθούν τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία και τους κανονισμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ρητά απαγορευμένης της παραχώρησης της χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των υπόλοιπων διακριτικών στοιχείων του Ομίλου για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

2. Η ακίνητη περιουσία του Ομίλου αποκτάται ή μεταβιβάζεται για λογαριασμό του, μόνο ύστερα από απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

3. Τα κεφάλαια του Ομίλου που προέρχονται από τους παραπάνω πόρους, διατίθενται όπως ορίζει το καταστατικό αυτό ή με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. που καταχωρείται στο πρακτικά, πάντοτε όμως για την ευόδωση του σκοπού του ομίλου.

4. Τα έσοδα και τα έξοδα του ομίλου, προσδιορίζονται με προϋπολογισμό, για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Ο προϋπολογισμός, απόλυτα ισοσκελισμένος, καταρτίζεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους, ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία συντάσσει επ’ αυτού έγγραφη έκθεση που υποβάλλει στη Γ.Σ. και, τέλος, επικυρώνεται από τη Γ.Σ. του ομίλου. Στη συνέχεια, υποβάλλεται γιο έγκριση σε οποιοδήποτε όργανο ή αρχή που τυχόν ορίζει ο Νόμος.

5. Ο όμιλος, κάθε χρόνο, συντάσσει ειδικό απολογισμό για τη διαχείριση των κρατικών επιχορηγήσεων (από την Γ.Γ.Α ή τις ομοσπονδίες ή τον Ο.Π.Α.Π.) και τον απολογισμό αυτό υποχρεώνεται να υποβάλλει, νόμιμα, στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη καταβάλλουν μία μόνο φορά, για το δικαίωμα εγγραφής τους στο μητρώο των μελών του ομίλου, το ποσό των 50 Ευρώ. Κατ’ έτος καταβάλλουν συνδρομή που ανέρχεται σε 50 Ευρώ.

2. Το Δ.Σ. του Ομίλου είναι αρμόδιο να αναπροσαρμόζει τα ποσά της ετήσιας συνδρομής και της εφ’ άπαξ συνδρομής για το δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο μελών του ομίλου.

3. Με απόφαση, επίσης, του Δ.Σ. καθορίζεται το δικαίωμα εγγραφής ιδιωτικών σκαφών καθώς και το αντίτιμο της μηνιαίας αντιπαροχής για τις παρεχόμενες από το ομίλου υπηρεσίες στους ιδιοκτήτες των σκαφών αυτών.

4. Οι θέσεις ελλιμενισμού παραχωρούνται από το Δ.Σ. του Ομίλου εγγράφως με σειρά αρχαιότητος των μελών , η οποία διαπιστώνεται από τον αύξοντα αριθμό εγγραφής στα Μητρώα μελών του ομίλου. Η θέση ελλιμενισμού είναι προσωπική και δεν πωλείται ούτε παραχωρείται σε οποιονδήποτε άλλον κατά οιονδήποτε τρόπο, κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση θανάτου του μέλους η θέση ελλιμενισμού δύναται να παραχωρηθεί μόνον σε συγγενή με α΄ βαθμό συγγενείας και με την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένο μέλος του Ομίλου ανεξαρτήτως αύξοντος αριθμού μητρώου.

5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., κατά την κυριαρχική κρίση του, μέλη μπορούν να εξαιρεθούν από την καταβολή της ετήσιας συνδρομής ή ακόμα και να απαλλαγούν από τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές τους, λόγω απορίας ή άλλης δικαιολογημένης αιτίας.

ΑΡΘΡΟ 8
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΥ

1. Ο όμιλος διοικείται από 11μελές Δ.Σ. που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Γενικό Έφορο Αθλημάτων και πέντε (5) συμβούλους και εκλέγεται από τη Γ.Σ. των μελών του ομίλου. Στο Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν αποκλειστικά τα μέλη του ομίλου, μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους και είχαν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον όμιλο.

2. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εντός δυο (2) μηνών από την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την εγγραφή του στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Μέχρι τότε ο όμιλος θα διοικείται από πενταμελή (5/μελη) επιτροπή που εκλέχθηκε από τα ιδρυτικά μέλη και έχει την αρμοδιότητα της μέριμνας για την αναγνώριση του Ομίλου και την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3.Δεν μπορεί να είναι μέλος του Δ.Σ. ούτε αντιπρόσωπος του ομίλου, σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες, όποιος:
Έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα, σύμφωνα με το ν. 663/1977 όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του ν. 2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, απάτη υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, εκβίαση, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Εάν με την καταδικαστική απόφαση διατάχτηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής κατά τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου της αναστολής, εκτός αν αυτή πάρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
Έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
Έχει τιμωρηθεί από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) για παράβαση των αρχών του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους, για όσο χρονικό διάστημα, διαρκεί η τιμωρία.
Είναι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητής, κριτής, χρονομέτρης ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος και είναι μέλος των οικείων συνδέσμων, εφ’ όσον στο μέλλον ιδρυθεί και καλλιεργείται οπό το ομίλου το ατομικό άθλημα που αυτός υπηρετεί.
Είναι έμπορος αθλητικών ειδών, μέτοχος, εταίρος, διαχειριστής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφ’ όσον αυτή έχει ως αντικείμενο εργασιών της την κατασκευή ή εμπορία κάθε είδους αθλητικών ειδών.
Διατηρεί πρακτορείο προγνωστικών, για κάθε είδους αγώνες ή είναι σύζυγος, τέκνο ή γονέας τέτοιου πράκτορα, εφ’ όσον το ομίλου καλλιεργεί το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα που αναφέρονται παραπάνω και είναι ήδη μέλος της διοίκησης του ομίλου, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του αυτή. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ. του Ομίλου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφ’ ότου έλαβε γνώση του κωλύματος.
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας, η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια προθεσμία.

3. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου χρόνου ανεξάρτητα από το χρόνο που εκλέχτηκε. Εκτός από τα έντεκα (11) μέλη του Δ.Σ., η Γ.Σ. εκλέγει και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία, κατά τη σειρά εκλογής, καταλαμβάνουν τη θέση των, για οποιοδήποτε λόγο, εξερχόμενων από το Δ.Σ., μελών του. Η Γ.Σ., με απόφασή της μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. μέχρι δέκα πέντε (15). Εάν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί κάτω από έντεκα (11) και δεν υφίστανται πλέον αναπληρωματικά μέλη, συγκαλείται η έκτακτη Γ.Σ. για την διενέργεια αρχαιρεσιών και την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ., η Γ.Σ. εκλέγει και την Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία είναι 3μελής και απαρτίζεται αποκλειστικά από μέλη του ομίλου, για θητεία δύο (2) χρόνων. Εκτός από τα τρία (3) μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η Γ.Σ. εκλέγει, ταυτόχρονα, και δυο (2) αναπληρωματικά.
Οι υποψηφιότητες τον μελών για τις θέσεις του Δ.Σ. και της ελεγκτικής επιτροπής υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισμένη για τις αρχαιρεσίες μέρα. Μπορούν όμως να υποβληθούν και κατά την μέρα των αρχαιρεσιών στον Πρόεδρο της Γ.Σ. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται μεμονωμένοι υποψήφιοι, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Εκλογικό σύστημα ορίζεται η απλή αναλογική. Η ψηφοφορία είναι μυστική, κάθε μέλος, δε, εκφράζει την προτίμηση του στους υποψήφιους με σταυρούς προτίμησης, οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους έντεκα (11) για τους υποψήφιους του Δ.Σ. και τους τρεις (3) για τους υποψήφιους της εξελεγκτικής επιτροπής. Οι σταυροί προτίμησης μπορούν να τεθούν στην αρχή ή στο τέλος του ονόματος του υποψήφιου, με μπλε ή μαύρη μελάνη διαρκείας. Ψηφοδέλτια με εμφανή σημείο ή διακριτικά γνωρίσματα λογίζονται άκυρα.
Πριν από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, η Γ.Σ. μετά από πρόταση του Προέδρου της, εκλέγει με ανάταση τον χεριών ή με ονομαστική ψηφοφορία τρία (3) από τα παρόντα μέλη της ως εφορευτική επιτροπή, έργο της οποίας είναι η διεξαγωγή και η εποπτεία της εκλογικής διαδικασίας. Υποψήφιος για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν μπορεί να μετέχει στην Εφορευτική Επιτροπή. Η Γ.Σ. ορίζει με την ίδια διαδικασία (ανάταση των χεριών ή με ονομαστική ψηφοφορία) ένα από τα εκλεγέντα μέλη ως Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση που Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ορίσθηκε με απόφαση του Δ.Σ. αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής ή Δικηγόρος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, τότε η Γ.Σ, εκλέγει μόνο τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής αριθμεί και μονογράφει κάθε ένα ψηφοδέλτιο, μονογράφει δίπλα από κάθε σταυρό προτίμησης και αναγράφει πανό στο ψηφοδέλτιο τους συνολικούς σταυρούς προτίμησης που αυτό φέρει. Μετά τη διαλογή, η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναγράφει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και τη σειρά επιτυχίας των υποψηφίων και αναδεικνύει τους εκλεγέντες, πρώτα για το Δ.Σ. και μετά για την εξελεγκτική επιτροπή. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργεί κλήρωση ανάμεσα στους ισοψηφήσαντες.
Τέλος, το πρακτικό υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, σφραγίζεται με την σφραγίδα του Ομίλου και παραδίδεται, μαζί με το ψηφοδέλτια, στον πρόεδρο της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ-ΕΥΘΥΝΗ

1. Τα μέλη της διοίκησης του ομίλου, μετά τη λήξη της θητείας τους, έχουν απεριόριστα το δικαίωμα επανεκλογής και για όσες φορές επιθυμούν.

2. Είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την πιστή εφαρμογή του καταστατικού, ευθύνονται, όμως, μόνο για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση που ήταν παρόντα και δεν διαφώνησαν ή η διαφωνία τους δεν καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 10
Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την εκλογή των μελών του Δ.Σ., ο σύμβουλος που αναδείχτηκε πρώτος στη σειρά επιτυχίας καλεί όλα τα υπόλοιπα εκλεγέντα μέλη ταυ Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση, στην οποία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός και ο Αναπληρωτής Γραμματέας ο Ταμίας και ο Γενικός Αρχηγός του ομίλου. Η παραίτηση κάποιου μέλους από το Δ.Σ., γίνεται με έγγραφη επιστολή του που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 11
ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. τελεί σε απαρτία, όταν είναι παρόντα, τουλάχιστον, επτά (7) από τα μέλη του. Συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά ανά μήνα, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και έκτακτα, όποτε ζητηθεί έγγραφα από τον Πρόεδρο ή από επτά (7) μέλη του, αφού υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση ορίζοντας και τα θέματα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την υποβολή της αίτησης και εάν αυτός αρνηθεί ή αμελήσει, το δικαίωμα σύγκλησης έχει ο Αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες.

2. Η πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. σε συνεδρίαση γίνεται με έγγραφη πρόσκληση που πρέπει να επιδίδεται σε όλα τα μέλη του δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση και πρέπει να αναφέρει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ., οι οποίες λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία (σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή), καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ., το οποίο τηρεί ο Γενικός Γραμματέας, υπογράφονται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του ομίλου. Στην περίπτωση, κατά την οποία τα πρακτικά δεν επικυρώνονται κατά την αυθημερόν συνεδρίαση, διαβάζονται και επικυρώνονται στην αρχή της αμέσως επόμενης συνεδρίασης.

4. Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, εκπίπτει από το αξίωμα του με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 και αφού προηγουμένως το μέλος που ενέχεται κληθεί να αναφέρει τους λογούς της απουσίας του.

5. Στην περίπτωση που παραιτηθεί ή εκπέσει ο Πρόεδρος, το Δ.Σ. συνέρχεται ειδικά μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες και εκλέγει μεταξύ των άλλων μελών του το νέο Πρόεδρο. Αυτό συμβαίνει, αντίστοιχα, σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα ή του Ταμία.

6. Κενές θέσεις Συμβούλων που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της επιτυχίας τους. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη και εφόσον ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. δεν ανέρχεται σε έντεκα (11), συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

1. Το Δ.Σ. παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις και τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ευόδωση των σκοπών και την κατά το δυνατό καλύτερη ενάσκηση των δραστηριοτήτων του ομίλου. Αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση του ομίλου, πλην των θεμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ., επιτηρεί τη λειτουργία των γραφείων και του προσωπικού του ομίλου, συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό καθώς και τον εσωτερικό Κανονισμό του ομίλου.

2. Προκηρύσσει αγώνες και αποφασίζει για τη συμμετοχή των ομάδων του Ομίλου σε αγώνες που διοργανώνονται από άλλα σωματεία, ενώσεις ή ομοσπονδίες. Καθορίζει το αντίτιμο των εισιτηρίων γιο τους φιλικούς αγώνες που διοργανώνει ο όμιλος, όταν είναι γηπεδούχος. Καθορίζει το αντίτιμο για την εκμάθηση αθλημάτων και συνάπτει, πάντα κατά τις νόμιμες διαδικασίες, συμβάσεις που αφορούν τον όμιλο (εργασίας, χορηγίας κλπ). Αποφασίζει για την ίδρυση και λειτουργία νέων τμημάτων.

3. Ζητάει λογοδοσία από όλα τα όργανα της διοίκησης, εκτός της Γ.Σ., διορίζει σύμφωνα με το καταστατικό, τους αντιπροσώπους του Ομίλου στις υπερκείμενες ενώσεις και ομοσπονδίες, κανονίζει κάθε ζήτημα που αφορά τις σχέσεις του Ομίλου με άλλα ομοειδή σωματεία και γενικότερα αποφασίζει και επιμελείται κάθε ζητήματος που αφορά τον όμιλο και το καταστατικό δεν προβλέπει διαφορετικά. Έχει την ευθύνη της σύγκλησης των τακτικών και έκτακτων γενικών συνελεύσεων και της προκήρυξης και διενέργειας των αρχαιρεσιών του Ομίλου καθώς και την δυνατότητα με απόφαση του να προσλάβει Δικαστή ή Δικηγόρο ως Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες.

4. Επιβάλλει, εκτός από τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του καταστατικού αυτού, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, πειθαρχικές ποινές που διακρίνονται ως εξής:

Α) Στα μέλη: Ι) έγγραφη παρατήρηση. ΙΙ) έγγραφη επίπληξη, III) απαγόρευση εισόδου στους χώρους [ άθλησης κ.λ.π.] του ομίλου, προσωρινά ή οριστικά, IV) οριστική διαγραφή που υπόκειται όμως, στον έλεγχο της Γ.Σ.
Β) Στους αθλητές: τις παραπάνω ποινές και απαγορεύσεις συμμετοχής, στις αθλητικές εκδηλώσεις του Ομίλου μέχρι ένα χρόνο.
Ως παράπτωμα χαρακτηρίζεται κάθε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στην αθλητική ιδέα, στο φίλαθλο πνεύμα και στους σκοπούς του ομίλου. Κανένας δεν τιμωρείται χωρίς προηγούμενα να κληθεί και να απολογηθεί.
Η ανωτέρα απαρίθμηση τον αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Ρητά ορίζεται ότι στο Δ.Σ. ανήκει η διαχείριση της κινητής περιουσίας του ομίλου, ενώ, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του, ανήκει αποκλειστικά, στη Γ.Σ.

5. Απαγορεύεται, πάντως, η εκ μέρους του Δ.Σ. σύναψη συμβάσεων εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιωνδήποτε συμβάσεων με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του Δ.Σ. του ομίλου, τους συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν οι παραπάνω. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 13
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον όμιλο σε όλες του τις δραστηριότητες και υποθέσεις σε κάθε δικαστική ή διοικητική αρχή. Διευθύνει τη συζήτηση κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Συγκαλεί, έκτακτα, το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όπου ορίζει αυτό το καταστατικό. Παίρνει κάθε μέτρο γιο την εξασφάλιση των συμφερόντων του ομίλου, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις. Υπογράφει κάθε είδους διαδικαστικά έγγραφα μαζί με το Γενικό Γραμματέα. Υπογράφει εντάλματα πληρωμής μαζί με τον Ταμία και του δίνει εντολή, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. για κάθε δαπάνη. Υπογράφει τις συμβάσεις που το Δ.Σ. αποφάσισε να συνάψει ο όμιλος. Λογοδοτεί, για λογαριασμό του Δ.Σ., στη Γ.Σ. του ομίλου. Επιμελείται για την πιστή τήρηση του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και την κανονική λειτουργία των γραφείων του ομίλου.

2. Ο Πρόεδρος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνεται σε όλα του τα καθήκοντα από τον Αντιπρόεδρο και αυτός, σε αντίστοιχη περίπτωση, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ., προΐσταται των γραφείων του Ομίλου, διεξάγει την αλληλογραφία και φροντίζει για την ορθή τήρηση και τη συντήρηση των βιβλίων του ομίλου, δηλαδή:

α) μητρώο μελών
β) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων
γ) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου
δ) πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, επιμελούμενος για την υπογραφή τους από τα αρμόδια πρόσωπα. Προβαίνει, κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ., στην ανάγνωση των αναγκαίων εγγράφων και των Πρακτικών, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.. Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, όλα τα έγγραφα. Συντάσσει μαζί με τον Ταμία τον απολογισμό και προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου, όπως ειδικότερα ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός. Τέλος, φυλάσσει τη σφραγίδα του Ομίλου και τηρεί το αρχείο των εγγράφων του ομίλου.

2. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, τον αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας, ο οποίος, επιπλέον, και γενικά βοηθάει το Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντα του.

3. Ο Ειδικός Γραμματέας αναλαμβάνει την διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων του ομίλου (ομιλίες, διαλέξεις, συγκεντρώσεις, εκδρομές, αγώνες, έκδοση δελτίου η περιοδικού κ.λ.π.)
Αναλαμβάνει προεδρεύων των επιτροπών που έχουν συγκροτηθεί από μέλη του Ομίλου για την επίτευξη των σκοπών του Ομίλου.
Τον Ειδικό Γραμματέα, υποκαθιστά – εάν αυτό είναι αναγκαίο – ένα μέλος που θα οριστεί από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας ενεργεί για λογαριασμό του Ομίλου όλες τις εισπράξεις του ομίλου, εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες προέρχονται από τις συνδρομές εγγραφής, τις τακτικές μηνιαίες συνδρομές, τις οικονομικές ενισχύσεις κ.λ.π. καταχωρίζοντάς της στο βιβλίο εσόδων – εξόδων του Ομίλου τις οποίες προσυπογράφει επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ενεργεί τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων που έχει υπογράψει ο Πρόεδρος . Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να γράφεται πάντοτε και ο αριθμός της απόφασης του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη.
Τηρεί όλα τα οριζόμενα από το Νόμο βιβλία του ομίλου που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του, δηλαδή:

α) το βιβλίο εσόδων εξόδων και
β) το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.

Συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κίνησης που τις υποβάλλει στο Δ.Σ. στο τέλος της κάθε τετραμηνίας. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα.
Μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και ενημερώνει το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες συνδρομές.
Ευθύνεται προσωπικά για τα χρήματα που βρίσκονται στο ταμείο του Ομίλου και λογοδοτεί στο Δ.Σ. όταν του ζητηθεί. Κρατάει ποσό που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. για τα τρέχοντα έξοδα, καταθέτει το υπόλοιπο των μετρητών χρημάτων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Οργανισμό που ορίζει το Δ.Σ. στο όνομα του Ομίλου και είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των βιβλιαρίων καταθέσεων. Αναλαμβάνει τα κατατεθειμένα χρήματα μαζί με τον Πρόεδρο, ύστερα από εντολή του Δ.Σ., η οποία καταχωρείται στα Πρακτικά και αφού επιδειχθεί στον Πιστωτικό Οργανισμό το αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών.
Συντάσσει, κάθε χρόνο, μαζί με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, τον προϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό του ομίλου, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, καθώς και τον απολογισμό διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων.
Τέλος, ευθύνεται προσωπικά για κάθε δαπάνη που έγινε κατά παράβαση του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Γενικός Έφορος Αθλημάτων φροντίζει για την τακτική προπόνηση των αθλητών και την ορθή συμπεριφορά τους τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και εκτός αυτού, για την πρόσληψη προπονητών και τη συνεννόηση με αυτούς σχετικά με τον καταρτισμό ομάδων των αθλητικών τμημάτων του ομίλου. Ο Γενικός Έφορος Αθλημάτων μπορεί, πάντοτε, σε συνεννόηση με το Δ.Σ. να απαγορεύει τη συμμετοχή των αθλητών στις προπονήσεις και στους αγώνες του Ομίλου εξ αιτίας ανυπακοής τους και ανάρμοστης συμπεριφοράς τους απέναντι στους τρίτους. Απαραίτητη προϋπόθεση της τιμωρίας ενός αθλητή είναι η προηγουμένη κλήση του σε απολογία και η παροχή κάθε πληροφορίας ή διευκρινίσεων. Επίσης, ο Γενικός Εφορος Αθλημάτων φροντίζει για την προμήθεια και συντήρηση του απαραίτητου αθλητικού υλικού, για τη διεξαγωγή των αγώνων, των προπονήσεων του Ομίλου.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΦΟΡΟΙ

Για κάθε αθλητικό τμήμα του Ομίλου, μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. να ορίζεται ένα μέλος του Ομίλου ως Έφορος του τμήματος, ο οποίος επικουρεί τον Γενικό Έφορο Αθλημάτων σε θέματα που αφορούν το τμήμα και, κυρίως, στην προμήθεια και συντήρηση του απαραίτητου αθλητικού υλικού, στη διεξαγωγή των αγώνων και των προπονήσεων.

ΑΡΘΡΟ 18.
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, τα οποία δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ. ούτε να συγγενεύουν με αυτά μέχρι και τον 3ο βαθμό συγγένειας.
Εκλέγεται για μια διετία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, και δύο μέλη, που εκλέγονται από τη Γ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 αυτού του καταστατικού. Πρόεδρος ορίζεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, εκείνος που θα ευνοηθεί από την κλήρωση.
Το έργο της εξελεγκτικής επιτροπής είναι ο έλεγχος όλων των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν την όλη οικονομική διαχείριση του Ομίλου κατά την λήξη της διετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τον απολογισμό διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων και υποβάλλει στη Γ.Σ. έκθεση πεπραγμένων, αμέσως μετά την ετήσια λογοδοσία του Δ.Σ.
Τηρεί το δικό της Βιβλίο Πρακτικών που υπογράφεται από όλα τα μέλη. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία τακτικά μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Όταν κατά την διενέργεια του ελέγχου διαπιστώσει σοβαρές οικονομικές ανωμαλίες, ζητάει έγγραφα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τη σύγκληση της Γ.Σ., το αργότερο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαπίστωση ή τη γνώση του προβλήματος.

ΑΡΘΡΟ 19.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Γ.Σ., των μελών αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Ομίλου και αποφασίζει για κάθε θέμα που, σύμφωνα με αυτό το καταστατικό, δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η Γ.Σ., ενδεικτικά, εκλέγει τα πρόσωπα της διοίκησης και την Εξελεγκτική Επιτροπή, εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., αποφασίζει για την μεταβολή του σκοπού του ομίλου, για την τροποποίηση του καταστατικού και του εσωτερικού Κανονισμού, για τη διάλυση του Ομίλου και παύει τα πρόσωπα της διοίκησης, για σπουδαίους λόγους και κυρίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.
Η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του ομίλου.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΓΚΛΗΣΗ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Γ.Σ.

Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά μία (1) φορά το χρόνο και συγκεκριμένα στα μέσα Ιουλίου και έκτακτα όποτε παρίσταται ανάγκη, είτε όποτε την συγκαλέσει ο Πρόεδρος του Δ,Σ., από δική του πρωτοβουλία, είτε ύστερα από αίτηση τουλάχιστον του 1/2 των μελών του Δ.Σ., είτε ύστερα από έγγραφο αίτημα τουλάχιστον του 1/5 των μελών του Ομίλου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, απέναντι στο ομίλου. Η σύγκληση γίνεται κατά τα παραπάνω από το Δ.Σ. με πρόσκληση που κοινοποιείται σε όλα τα μέλη δέκα (10) μέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία. Στην πρόσκληση αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και ο χώρος και χρόνος συνεδρίασης της συνέλευσης.
Απαγορεύεται η λήψη αποφάσεων για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Παγίως, αν όλα τα μέλη του Ομίλου συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.
Στην τακτική Γενική συνέλευση υποβάλλεται ο απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου που έχει λήξει, ο προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου, γίνεται η λογοδοσία του Δ.Σ., υποβάλλεται η ετήσια έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και η έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε και τίθενται για έγκριση στην κρίση της Γ.Σ.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες συνεδριάσεις της, όταν παρίστανται τουλάχιστον το 1/2 των μελών που δεν υπέχουν οικονομική υποχρέωση απέναντι στο ομίλου.
Εάν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη απαρτία, τότε η Γ.Σ. συνέρχεται ύστερα από οχτώ (8) μέρες, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση αυτή θεωρείται ότι επιτεύχθηκε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό τον παρισταμένων μελών. Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να σταλεί μία πρόσκληση στα μέλη του ομίλου.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ., αν δεν ορίζει διαφορετικά αυτό το καταστατικό, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις αποφάσεων για τροποποίηση του καταστατικού ή για τη λύση του ομίλου, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία τον 3/4 των παρόντων.
Στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. η ψηφοφορία είναι φανερή. Δεν επιτρέπεται ψηφοφορία δια πληρεξουσίου.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων, η Γ.Σ. εκλέγει με φανερή ψηφοφορία, 3μελές προεδρείο, αποτελούμενο από μέλη του ομίλου. Με την ίδια διαδικασία εκλέγει ένα από τα μέλη του προεδρείου, ως πρόεδρο της συνέλευσης. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. διευθύνει τη συζήτηση και φροντίζει για την τήρηση της ημερήσιας διάταξης. Ένα από τα υπόλοιπα μέλη του προεδρείου, ορίζεται για την τήρηση των πρακτικών. Στη Γ.Σ. είναι αυτονόητο ότι δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη που δεν οφείλουν εισφορές στο ομίλου. Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών τους και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του προεδρείου καθώς και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής – εάν έγιναν αρχαιρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 21
ΛΥΣΗ ΟΜΙΛΟΥ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ο Όμιλος λύνεται μόνο με απόφαση της Γ.Σ. μετά από την οποία ο όμιλος τίθεται υπό εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται σε τρεις (3), ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ. , που αποφάσισε, τη λύση του ομίλου.
Επίσης, μόνο με απόφαση της Γ.Σ. αποφασίζεται η τροποποίηση του καταστατικού. Τόσο στην περίπτωση της διάλυσης του Ομίλου όσο και σ’ αυτήν της τροποποίησης του καταστατικού, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για να ληφθεί απόφαση και εφαρμόζονται όσα ειδικά ορίζονται για τις περιπτώσεις αυτές, στο άρθρο 21 του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 22
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Σε περίπτωση λύσης του ομίλου, το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, περιέρχεται, μετά την εκκαθάριση, στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών και μόνον.

2. Ο Όμιλος υφίσταται όταν τα μέλη είναι τουλάχιστον είκοσι (20).

3. Ο όμιλος μπορεί να είναι μέλος υπερκείμενου συνδέσμου ή ομοσπονδίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αθλητική νομοθεσία.

4. Το Δ.Σ. μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την κανονική λειτουργία αγωνιστικών χώρων του, διάφορων αθλητικών τμημάτων κ.λ.π. Οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται από τη Γ.Σ., χωρίς να τροποποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 23
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από αυτό το καταστατικό, αποφασίζει η Γ.Σ. Κατά τα υπόλοιπα, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. και των ειδικών αθλητικών νόμων.

ΑΡΘΡΟ 24

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει 24 άρθρα, υπογράφεται σήμερα από τους ιδρυτές του και θα ισχύσει από την εγγραφή του Ομίλου στα τηρούμενα Βιβλία των Σωματείων, του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Λαγονήσι ………………………… 2007

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 ΖΑΠΡΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5 ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
6 ΡΑΠΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7 ΔΡΑΤΣΟΥΜΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8 ΒΛΑΧΑΚΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9 ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
10 ΠΑΤΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
11 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13 ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14 ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
15 ΣΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
16 ΑΡΙΓΚΟΝΙ ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΠΙΕΤΡΟ
17 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
20 ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
21 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23 ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
24 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25 ΧΙΣΙΡΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26 ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ